FAZLA CEZAYA HÜKMETMEK - BOZMA

yuksekkaya January 25, 2023

1. Ceza Dairesi         2020/4209 E.  ,  2021/567 K.
TÜRK MİLLETİ ADINA 

Sanık ... hakkında hükmolunan ceza miktarı itibariyle yerinde görülmeyen duruşmalı inceleme talebinin CMUK'un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir. 


Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ... ve ... hakkında maktul ...’a yönelik yardım eden sıfatıyla kasten öldürme, mağdur ...’i yardım eden sıfatıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutları kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin edilmiş, takdire ve bozma nedeni saklı olarak tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları değerlendirilip inandırıcı gerekçeler ile reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin sübuta, mahkumiyete yeterli delil bulunmadığına, sanık ... ve müdafiinin sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,


Oluşa ve dosya kapsamına göre;


1-) Mağdur ...’in sağ kalça eklem hizasında ve sol üst ekstremite medial yüzde, humerus diafiz parçalı kırığına neden olan, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve yaşamını tehlikeye sokmayacak şekilde yaraladığı anlaşılan olayda; sanıklar hakkında teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nin 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek makul oranda bir ceza tayini yerine, yazılı şekilde 15 yıl hapis cezalarına hükmedilmek suretiyle fazla cezalar tayin edilmesi,


2-) Dairemizin 06.04.2017 tarih ve ... karar sayılı bozma ilamında, Mahkemece sanıklar yararına TCK’nin 29. maddesi ile ½ oranında yapılan indirimler yerinde görülmekle bozma ilamına konu edilmediği, Mahkeme tarafından bozma ilamına uyulmasına rağmen, ilamı etkisiz kılacak şekilde, sanıklar hakkında aynı gerekçeyle bu defa ¼ oranında indirim yapılmak suretiyle fazla cezalara hükmolunması,


Bozmayı gerektirmiş olup sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 08/02/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

Paylaş

TEFECİLİK SUÇU VE ŞARTLARI

yuksekkaya January 17, 2023

HARÇ ALINMADAN KARAR VERİLEMEZ

yuksekkaya February 08, 2023

FAZLA CEZAYA HÜKMETMEK - BOZMA

yuksekkaya January 25, 2023