HAKARET SONRASI EVLİLİK BİRLİĞİNİN AZ DA OLSA DEVAM ETMESİ NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ REDDİ

yuksekkaya April 15, 2024

2. Hukuk Dairesi         2020/4817 E.  ,  2020/6342 K.
 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davacı-karşı davalı kadına kusur olarak yüklenen "Erkeğin yokluğunda erkek hakkında şerefsiz demek suretiyle hakaret ettiği " vakıasının 2015 yılında gerçekleştiği, evlilik birliğinin bu olaydan sonra bir süre daha devam ettiği, bu nedenle bu eylemin erkek tarafından affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığı, kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, yine de mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışları nedeniyle, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının da az da olsa kusurunun bulunduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 267.80'er TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10.12.2020 (Prş.)

Paylaş

TEFECİLİK SUÇU VE ŞARTLARI

yuksekkaya January 17, 2023

HARÇ ALINMADAN KARAR VERİLEMEZ

yuksekkaya February 08, 2023

FAZLA CEZAYA HÜKMETMEK - BOZMA

yuksekkaya January 25, 2023