HARÇ ALINMADAN KARAR VERİLEMEZ

yuksekkaya February 08, 2023

2. Hukuk Dairesi 2014/22901E., 2017/2022 K.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve maddi-manevi tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


Davalı- karşı davacı taraf, 24.04.2012 tarihinde davaya cevap ve boşanma talepli karşı dava dilekçesi vermiş, bu dilekçe kayıtlara geçmiştir. Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır (HMK m. 118-(1)). Karşı dava dilekçesinin verilmesi esnasında harç alınmadığı gibi bu eksiklik yargılama sırasında da giderilmemiştir. Harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılmaz. Buna karşın harç alınmadan karşı davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. O halde, karşı dava harcının yatırılması için davalı- karşı davacı kadına süre verilmesi (Harçlar Kanunu m.30-32), harç tamamlandığı takdirde karşılık davanın esasıyla ilgili hüküm kurulması, harcın ikmal edilmemesi halinde Harçlar Kanununun 30. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekirken, bu husus gözetilmeden yargılamaya devamla hüküm kurulması doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.02.2017 

Paylaş

TEFECİLİK SUÇU VE ŞARTLARI

yuksekkaya January 17, 2023

HARÇ ALINMADAN KARAR VERİLEMEZ

yuksekkaya February 08, 2023

FAZLA CEZAYA HÜKMETMEK - BOZMA

yuksekkaya January 25, 2023